Regulamin

Regulamin sklepu internetowego https://www.sklepsmykwkuchni.pl/
Data publikacji: 7 października 2019 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zakupu Produktów elektronicznych od Sprzedawcy
za pośrednictwem Sklepu, w tym wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego z tym związane i skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
Sprzedaż Produktów elektronicznych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://www.sklepsmykwkuchni.pl/ realizuje Karolina Smyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAROLINA SMY z siedzibą w Warszawie (01-105 Warszawa), ul. Sowińskiego nr 51, lok. 27, NIP: 7681650121, REGON: 384090652.
Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod adresem e-mail: smykwkuchni@gmail.com.

§ 1. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Klient lub zamiennie Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Operator Płatności – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN.
5. Produkt elektroniczny – książka dostępna w wersji elektronicznej (e-book), zapisana w formacie PDF lub innym oferowanym przez Sprzedawcę stosownie do informacji podanej w opisie danego Produktu elektronicznego na stronie Sklepu.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, dostępny pod adresem www.sklepsmykwkuchni.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.sklepsmykwkuchni.pl/, w ramach którego za pośrednictwem Internetu sprzedawane
są Produkty elektroniczne znajdujące się w jego ofercie.
8. Sprzedawca – Karolina Smyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAROLINA SMYK z siedzibą w Warszawie (01-105 Warszawa), ul. Sowińskiego nr 51, lok. 27, NIP: 7681650121, REGON: 384090652.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów elektronicznych ze Sprzedawcą.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu elektronicznego do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, służący do określenia i modyfikacji przez Klienta danych dotyczących Zamówienia.
12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu elektronicznego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

§ 2. Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy
o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie, poprzez złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
2. Usługi elektroniczne świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
3. Do dokonania zakupu Produktu elektronicznego za pośrednictwem Sklepu nie jest wymagane posiadanie konta. Procedura zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą opisana jest szczegółowo w § 3 Regulaminu.
4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu na zakup Produktu elektronicznego oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
5. Formularz Zamówienia dostępny pod adresem https://www.sklepsmykwkuchni.pl/zamowienie/ określa dane wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny. Kupujący nie może skutecznie złożyć Zamówienia bez podania danych wymaganych w Formularzu, o którym mowa powyżej.

§ 3. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówienia
1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
a. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
b. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia i wybierając sposób płatności. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej; Opcjonalnie: nazwa firmy oraz NIP Klienta, dodatkowe informacje.
c. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
d. zatwierdzić oświadczenie: ” Wyrażam zgodę na wykonanie umowy w całości i dostarczenie mi treści cyfrowej w postaci zamawianej publikacji (e-book) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy.” – zatwierdzenie postanowienia jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zakupu.
e. dokonać płatności poprzez Operatora Płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę internetową Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty elektroniczne.
2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę
z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych Produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.
3. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, po wykonaniu przez Klienta wszystkich kroków określonych w ust. 1, w tym wprowadzenia wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji Zamówienia.
4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności dokonanej przez Klienta. Zamówienie zostaje zrealizowane z momentem przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanej w Zamówieniu linku do pobrania zakupionego Produktu elektronicznego, dokonanego nie później niż w terminie 1 dnia kalendarzowego od zaksięgowania płatności.

§ 4. Wymogi techniczne
1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu, wystarczające jest:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, standardowy system operacyjny oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa,
– włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies,
– aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej – e-mail.
2. Do korzystania z Produktu elektronicznego niezbędne jest posiadanie programu obsługującego format pliku zawierającego Produkt elektroniczny. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien upewnić się, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik z zawartością Produktu elektronicznego obsługuje format, w jakim Produkt ten jest zapisany.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy
z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej
i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego
do Sprzedawcy.

§ 5. Cena
1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierającymi podatek od towarów i usług – VAT według obowiązującej stawki).
2. Cena wskazana na stronie internetowej Sklepu obok Produktu elektronicznego jest całkowitą ceną za zakup jednego egzemplarza danego Produktu.
3. Cena danego Produktu elektronicznego wskazana podczas złożenia Zamówienia jest ceną wiążącą Klienta i Sprzedawcę.

§ 6. Metody płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod szybkiej płatności internetowej:
– przelewem elektronicznym,
– przelewem tradycyjnym,
– kartą płatniczą.
2. Szybka płatność internetowa, o których mowa w ust. 1 realizowana jest przy pomocy systemu bezpiecznych płatności elektronicznych PayU. Zasady płatności online określone zostały na stronie www.payu.pl.
3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony
4 944 000 PLN.

§ 7. Licencja na korzystanie z Produktu elektronicznego
1. Każdy Produkt elektroniczny oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawa Autorskie), a przez to jest objęty ochroną przewidzianą tym prawem.
2. Klient uprawniony jest do korzystania z zakupionego Produktu elektronicznego dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności Prawem Autorskim i regulacją dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu elektronicznego osobom trzecim.
3. Z chwilą dokonania płatności Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i bez prawa sublicencjonowania (w tym upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu elektronicznego, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych w następującym zakresie:
a. wielokrotnego pobrania Produktu elektronicznego i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;
b. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu elektronicznego w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu elektronicznego niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
c. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu elektronicznego techniką cyfrową.
4. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do:
a. rozpowszechniania Produktu elektronicznego, w tym najmu e Produktu elektronicznego lub jego kopii;
b. sublicencjonowania Produktu elektronicznego (w tym do upoważniania innych osób do korzystania z Produktu elektronicznego oraz
c. do wprowadzania Produktu elektronicznego do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

§ 8. Reklamacje
1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produktu elektronicznego bez wad.
2. Klient ma prawo zgłosić reklamację na przykład pisemnie na adres: ul. Sowińskiego
nr 51, lok. 27, 01-105 Warszawa lub w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej: smykwkuchni@gmail.com, w przypadku stwierdzenia przez Klienta wady Produktu elektronicznego, w szczególności w przypadku, gdy:
– plik zawierający Produktu elektronicznego okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
– wystąpił problem z pobraniem zamówionego Produktu elektronicznego,
– w terminie 1 dnia kalendarzowego od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, Kupujący nie otrzyma na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej linku zawierającego zakupiony Produkt elektroniczny.
3. Zaleca się podanie w reklamacji w szczególności:
– imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację lub imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację w imieniu Klienta oraz dane kontaktowe składającego reklamacje,
– opis problemu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości (stwierdzonej przez Klienta wady),
– numer zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy.
– żądania Klienta wobec Sprzedawcy związanego ze stwierdzoną nieprawidłowością.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu reklamacji, za pomocą środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9. Odstąpienie Konsumenta od umowy
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy
o dostarczenie treści cyfrowych (zakup Produktu elektronicznego) przysługuje Konsumentowi
w terminie 14 dni, pod warunkiem nie rozpoczęcia korzystania z Produktu przez wyrażenie zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie przez Konsumenta zgody z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy i dostarczenie na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu pliku do pobrania zamówionego Produktu elektronicznego.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, dostępnym pod adresem: ______________. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest
to obowiązkowe. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia
do Sprzedawcy przed jego upływem na przykład e-mailem lub pocztą na adresy wskazane
w § 8 ust. 2 Regulaminu.
3. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2.
4. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej – zwrot następuje na rachunek karty użytej do płatności.
5. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem, Klient może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem, tj. dostarczenia na adres poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu Zamówienia pliku do pobrania zamówionego Produktu elektronicznego, przed upływem 14 dni, o których mowa w ust. 1.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży Produktu elektronicznego (umowa o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta).

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.
6. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:
a) które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego
(art. 3851 – art. 3853 k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,
b) które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych
za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 11. Dane teleadresowe Sklepu
1. Adres Sprzedawcy do korespondencji: ul. Sowińskiego nr 51, lok. 27, 01-105 Warszawa.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: smykwkuchni@gmail.com.
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 81 1140 2004 0000 3102 7907 5228.

§ 12. Ochrona danych osobowych i pliki Cookies
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie
i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu pod adresem: www.sklepsmykwkuchni.pl.

§ 13. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2019 r.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą
w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.sklepsmykwkuchni.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich
i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.) oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 730 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy
jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi
się do Umów zawartych z Konsumentami.
6. Umowy zawierane poprzez Sklep podlegają prawu polskiemu.

Instagram requires authorization to view a user profile. Use autorized account in widget settings