Polityka prywatności i plików Cookies

Niniejsza Polityka prywatności i plików Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików Cookies w ramach sklepu internetowego www.sklepsmykwkuchni.pl prowadzonego przez Karolinę Smyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KAROLINA SMYK z siedzibą w Warszawie, NIP: 7681650121, REGON: 384090652, posiadającej adres siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Sowińskiego nr 51, lok. 27, 01-105 Warszawa.
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem e-mail: smykwkuchni@gmail.com lub na adres siedziby: ul. Sowińskiego nr 51, lok. 27, 01-105 Warszawa.
Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu (nie jest umową ani regulaminem).

§ 1. Definicje
Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w niniejszej Polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem: www.sklepsmykwkuchni.pl/regulamin.
Poza definicjami wskazanymi w Regulaminie, na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Karolina Smyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAROLINA SMYK z siedzibą w Warszawie, (01-105 Warszawa) ul. Sowińskiego nr 51, lok. 27, NIP: 7681650121, REGON: 384090652, e-mail: smykwkuchni@gmail.com.
2. Użytkownik – każdy osoba fizyczna, odwiedzająca stronę internetową Sklepu, w tym Klient.

§ 2. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Karolina Smyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAROLINA SMYK z siedzibą w Warszawie,
(01-105 Warszawa), NIP: 7681650121, REGON: 384090652, e-mail: smykwkuchni@gmail.com, posiadającego adres siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Sowińskiego nr 51, lok. 27, 01-105 Warszawa.
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem e-mail: smykwkuchni@gmail.com lub na adres siedziby: ul. Sowińskiego nr 51, lok. 27, 01-105 Warszawa – zwany dalej „Administratorem”
i będący jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie.
Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej jako „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa
o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym
do nawiązania, ukształtowania treści zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
Dane osobowe (dalej jako „Dane Osobowe”) oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa
do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest
w zasadzie każda czynność na Danych Osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe.
1. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów:
a. Dane Osobowe podane w Formularzu Zamówienia przy składaniu Zamówienia
(w szczególności: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, a w przypadku Klientów nie będących Konsumentami także nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz pozostałe dane zebrane
w trakcie korzystania ze Sklepu (np. adres IP));
b. Dane Osobowe przekazywane podczas składania reklamacji (w szczególności, imię
i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej);
c. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie,
w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu lub innych kanałów komunikacji z Klientem,
z wykorzystaniem technologii cookies.
2. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, jednak jest konieczne
do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu, w tym do złożenia przez Klienta Zamówienia
i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży) lub skorzystania z Formularza Zamówienia.
3. Każdorazowo zakres wymaganych Danych Osobowych wskazany jest uprzednio
w Sklepie, w Regulaminie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Niepodanie wymaganych Danych Osobowych może skutkować brakiem możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

§ 4. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych
1. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta, takich jak Dane Osobowe podawane
w Formularzu Zamówienia lub reklamacji jest przede wszystkim konieczność realizacji
i obsługi Umowy usługi elektronicznej, realizacji i obsługi Umowy Sprzedaży
lub konieczność podjęcia działań przed ich zawarciem na żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
2. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych jest wypełnianie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
3. W pozostałych przypadkach Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
a. dobrowolnie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. w przypadku rozliczania zawartych Umów Sprzedaży zgodnie z przepisami prawa podatkowego lub rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

§ 5. Cele i czas przetwarzania oraz odbiorcy danych
1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika
z działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie. W zależności
od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
a. Zawarcie i wykonanie Usługi elektronicznej (Formularz Zamówienia) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem przez czas trwania Umowy
i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
b. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
c. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
d. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
e. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych
i rachunkowych,
f. archiwizowania dokumentów, w tym dokumentów rozliczeniowych w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa, przez okresy wskazane przepisami prawa;
g. dla celów statystycznych, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji
o statystykach prowadzonych przez Sprzedawcę działań co pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności, do czasu, gdy Administrator posiada dodatkową inną podstawę prawną przetwarzania –
w razie utraty podstawy, dane ulegają anonimizacji.
2. Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora uzależniony jest od zakresu usług z jakich korzysta Użytkownik, jak również od zgody Klienta lub
z przepisów prawa. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że odbiorcami Danych Osobowych, które Administrator przetwarza mogą być w szczególności:
a. podmioty świadczące usługi hostingowe lub usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora,
b. pozostali podwykonawcy Administratora, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Administrator,
c. podmioty świadczące usługi księgowo – rachunkowe na rzecz Administratora,
d. podmioty obsługujące płatności elektroniczne i płatności kartą płatnicza w Sklepie,
e. dostawcy usług prawnych i doradczych.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)
w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników.

§ 7. Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące
do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

§ 8. Logi serwera
1. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym,
z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
5. Na stronie Sklepu używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google.

§ 9. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą oraz sposób ich realizacji
1. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
a. dostępu do Danych Osobowych, które przechowuje Administrator, w tym np. do otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane;
b. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, do innego administratora;
c. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeżeli Dane Osobowe są nieprawidłowe)
i usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie
z prawem);
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym
w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta);
e. cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej Administratorowi, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się
z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki prywatności.

§ 10. Pliki Cookies
1. W ramach wykonywanych czynności Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia każdej osoby odwiedzającej stronę internetową Sklepu (np. komputerze, tablecie, smartfonie –
w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Sklep), w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronie Sklepu i podejmuje działania remarketingowe. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,
a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
3. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację osoby odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy wypełnianiu Formularza Zamówienia w Sklepie – a tam samym zostać uznane za Dane Osobowe.
4. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
5. W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila: smykwkuchni@gmail.com.
6. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 7 października 2019 r.
2. Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu.
3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki prywatności. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 

Instagram requires authorization to view a user profile. Use autorized account in widget settings